22-02-1398 01:15

  • مسابقه
کار و تامین
1 : 9
دامون

Player statistic

گلزن  فرزاد پورجمالی پشتمساری 1 6' گلزن  سجاد قنبری یار 1 2'
 پاس گل  سجاد قنبری یار 1 7'
 گلزن  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1 7'
 پاس گل  سجاد قنبری یار 1 14'
 گلزن  بهمن گلمرادی 1 14'
 گلزن  سجاد قنبری یار 1 15'
 پاس گل  بهمن گلمرادی 1 4'
 گلزن  سجاد قنبری یار 1 4'
 گلزن  نور محمد ولی پوری هابیلی 1 10'
 پاس گل  سجاد قنبری یار 1 10'
 گلزن  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1 10'
 پاس گل  سجاد قنبری یار 1 11'
 گلزن  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1 11'
 پاس گل  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1 15'
 گلزن  سجاد قنبری یار 1 15'