12-03-1398 22:30

  • مسابقه
مادیران
1 : 6
جهان گستر

Player statistic

پنالتی  میلاد نباتی قراولخانه 1 15' گلزن  حمید حسن زاده 1 9'
 پاس گل  امیر زمانی کیا 1 10'
 گلزن  حمید حسن زاده 1 10'
 پاس گل  بهزاد افجه 1 15'
 گلزن  امیر زمانی کیا 1 15'
 کارت زرد  محسن لطفی 1 15'
 پاس گل  محسن لطفی 1 15'
 گلزن  حمید حسن زاده 1 15'
 پاس گل  محسن لطفی 1 15'
 گلزن  حمید حسن زاده 1 15'
 گلزن  محسن لطفی 1 15'