13-03-1398 23:15

  • مسابقه
منتخب شمیران
8 : 3
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی

Player statistic

پاس گل  افشین ارشدی 1 11' گلزن  علی رستم خانی 1 4'
گلزن  ابراهیم ابراهیمی 1 11' گلزن  علی شهسوارانی 1 10'
کارت زرد  حبیب گودرزی 1 3' کارت زرد  مرتضی بختیاری 1 10'
گلزن  کامیار عظیمی 1 8' گلزن  علی رستم خانی 1 11'
گلزن  کامیار عظیمی 1 8'  
گلزن  سید جواد موسوی 1 10'  
گلزن  رضا خالقی 1 13'  
گلزن  ابراهیم ابراهیمی 1 14'  
گلزن  ابراهیم ابراهیمی 1 14'  
گلزن  خسرو حاج خلیل 1 15'