10-03-1398 01:30

  • مسابقه
چاپ آروین
4 : 0
رها گستر

Player statistic

گلزن  مصطفی احمدی 1 11' گل به خودی  محمد مبین کشانی 1 9'
گلزن  مصطفی احمدی 1 12' کارت زرد  اسماعیل گلدوست 1 11'
پاس گل  امیرحسین اثباتی 1 14' کارت زرد  علی آری 1 11'
گلزن  محسن سنگسری 1 14'  
کلین شیت  امیرحسین نافعی 1