24-02-1398 23:45

  • مسابقه
فناپ زیرساخت
0 : 7
F.C 1401

Player statistic

کارت زرد  محمدصادق اردستانی 1 10' پاس گل  ناصر مهمان خواه 1 11'
کارت زرد دوم  فرشاد مهدیوند 1 13' گلزن  هاشم برادران قلعه جوق 1 11'
 گلزن  عبدالکریم بازیان 1 12'
 گلزن  محمد امین شمیم 1 5'
 گلزن  ناصر مهمان خواه 1 6'
 گلزن  هاشم برادران قلعه جوق 1 8'
 گلزن  محمد جواد پیرآزاد 1 13'
 پاس گل  ناصر مهمان خواه 1 14'
 گلزن  مسعود انبار 1 14'
 کارت زرد  هاشم برادران قلعه جوق 1 15'
 کلین شیت  محمد جواد پیرآزاد 1