19-02-1398 01:30

  • مسابقه
چیلیوری
2 : 11
تهران نوین رایانه

Player statistic

پنالتی  محمد مهدوی اصل 1 2' گلزن  بهزاد عبد الرحمن بورهلق 1 2'
گل به خودی  مهرداد دقیقی 1 7' پاس گل  مجید نامی 1 3'
پنالتی  علیرضا خاکی 1 10' گلزن  سید امیر رضا نخلی 1 3'
 گلزن  سید امیر رضا نخلی 1 6'
 پنالتی  سید امیر رضا نخلی 1 8'
 گلزن  بهزاد عبد الرحمن بورهلق 1 9'
 گلزن  سید امیر رضا نخلی 1 5'
 گلزن  سید مجتبی صفوی میر محله 1 14'
 پاس گل  سید مجتبی صفوی میر محله 1 15'