20-02-1398 23:15

  • مسابقه
سازمان ورزش شهرداری تهران
2 : 8
فن آوا کارت

Player statistic

پاس گل  مراد جوادوند 1 4' پاس گل  مجتبی قدیمی 1 9'
گلزن  وحید مومر 1 4' گلزن  مجید ملازم 1 9'
پاس گل  مراد جوادوند 1 15' گلزن  رضا سلطانی 1 10'
گلزن  صدقعبی قدیری 1 15' پاس گل  مجتبی قدیمی 1 11'
 گلزن  اسماعیل کریمی 1 11'
 پاس گل  اسماعیل کریمی 1 15'
 گلزن  مجتبی قدیمی 1 15'
 پاس گل  مجید ملازم 1 5'
 گلزن  رضا سلطانی 1 5'
 پاس گل  اسماعیل کریمی 1 11'
 گلزن  مجتبی قدیمی 1 11'
 پاس گل  اسماعیل کریمی 1 14'
 گلزن  فرامرز شمس 1 14'
 گلزن  فرامرز شمس 1 15'