25-02-1398 22:30

  • مسابقه
افزار پرداز رمیس
3 : 8
متم اف 2

Player statistic

گلزن  علیرضا علی محمد 1 3' پاس گل  مصطفی ایمان وندزاغه 1 4'
گلزن  میلاد امیری 1 10' گلزن  رضا مهدی زاده زوارده ی 1 4'
گلزن  سید محراب الدین بدری 1 13' پاس گل  رضا مهدی زاده زوارده ی 1 5'
 گلزن  مصطفی ایمان وندزاغه 1 5'
 گلزن  رضا مهدی زاده زوارده ی 1 7'
 گلزن  علیرضا ارتانی 1 13'
 گلزن  علیرضا ارتانی 1 5'
 گلزن  سعید نیازی پرشکوه 1 7'
 پاس گل  مصطفی ایمان وندزاغه 1 12'
 گلزن  سعید نیازی پرشکوه 1 12'
 گلزن  مصطفی ایمان وندزاغه 1 15'