21-02-1398 23:00

  • مسابقه
متم اف 2
0 : 6
چاپ آروین

Player statistic

گل به خودی  رضا مهدی زاده زوارده ی 1 12' گلزن  نادر تاج الدین 1 5'
 گلزن  سجاد شاپوری 1 9'
 پاس گل  نادر تاج الدین 1 15'
 گلزن  ایمان ملکدار 1 15'
 گلزن  امیرحسین اثباتی 1 4'
 کارت زرد  سجاد شاپوری 1 13'
 گلزن  محسن سنگسری 1 14'
 کلین شیت  امیرحسین نافعی 1