فوتسال جام رمضان پیشکسوتان 1398

پرینت
  • جدول

گروه 1 پیشکسوت

گروه 2 پیشکسوت

گروه 3 پیشکسوت

گروه 4 پیشکسوت

گروه 5 پیشکسوت

گروه 6 پیشکسوت

روز دهم

مهندسی کشاورزی 2 : 3 سازمان ورزش شهرداری تهران
پیشکسوتان علوم ورزشی 6 : 4 امور مالیاتی

روز یازدهم

نفت هرمزان 8 : 4 گل کوچک بازان تهران
شهدای کارون 8 : 4 فن آوا کارت

روز دوازدهم

یاران جانعلی 8 : 6 شاهین ستاره ورزش
دهاتی ها 5 : 3 سازمان ورزش شهرداری تهران

روز سیزدهم

پیشکسوتان علوم ورزشی 4 : 6 منتخب شمیران
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی 6 : 2 ستارگان هنر ایران

روز چهاردهم

زنده یاد مسعود استیلی 5 : 3 دانشگاه صنعتی شریف
استقلال 5 : 0 پیشکسوتان انفورماتیک

روز پانزدهم

نفت هرمزان 5 : 7 شهدای کارون
یاران جانعلی 7 : 6 دهاتی ها

روز شانزدهم

منتخب شمیران 8 : 3 یاران زنده یاد پهلوان خاتمی
زنده یاد مسعود استیلی 3 : 1 استقلال

روز هفدهم

نفت هرمزان 5 : 6 یاران جانعلی
منتخب شمیران 3 : 5 زنده یاد مسعود استیلی

روز هجدهم

شهدای کارون 6 : 5 منتخب شمیران
یاران جانعلی - : - زنده یاد مسعود استیلی