جام رمضان صنف فناوران رایانه 1398

پرینت
  • جدول

گروه 11

گروه 20

گروه 19

گروه 18

رنک تیم ها
1

روناس

2

R.T.A

3

پرنس کامپیوتر

گروه 17

گروه 16

گروه 15

گروه 14

گروه 13

گروه 12

رنک تیم ها
1

متم اف 1

2

یاس ارغوانی

3

اسنپ

گروه 4

گروه 9

گروه 10

گروه 8

گروه 7

گروه 6

گروه 5

گروه 1

گروه 2

گروه 3

رنک تیم ها
1

آلفا

2

آماک

3

فن آوا کارت

روز سیزدهم

فجر 5 : 4 آسو
کارت اعتباری ایران کیش 1 : 0 منتخب تهران
منتخب بهادری 4 : 1 پرنس کامپیوتر
فناوران خاورمیانه ویرا 7 : 1 آی تی گستر

روز چهاردهم

سپهر رایانه نهاوند 6 : 3 مانیا سرویس
R.T.A 5 : 6 شایگان
آراد 5 : 1 سامان چاپگر کارا
کوپال 4 : 1 سحاب پرداز
آماک 6 : 3 پژوهش
جگوار 1 : 4 افرانت

روز پانزدهم

دامون 6 : 5 کهکشانی های هاله افزار
پرتو آبی 7 : 2 افزار پرداز رمیس
صبا سرویس آریا 0 : 3 پیشگامان کویر یزد
سگمنت 1 : 6 اسنپ

روز شانزدهم

فجر 1 : 2 کارت اعتباری ایران کیش
منتخب بهادری 0 : 6 فناوران خاورمیانه ویرا
سپهر رایانه نهاوند 7 : 6 شایگان

روز هفدهم

یاس ارغوانی 10 : 0 چیلیوری
لیون کامپیوتر 6 : 0 پیکسل
متم اف 2 3 : 0 پارسه سیستم
افرانت 3 : 4 آراد
مادیران 5 : 0 F.C 1401
کارا 3 : 2 کار و تامین

روز هجدهم

محاشاپ 2 : 4 چاپ آروین
تجارت الکترونیک پارسیان کیش 4 : 6 رها گستر
تهران نوین رایانه 0 : 8 متم اف 1
پرواز سیستم 3 : 5 تامین اندیشه میهن
رایانه سداد 4 : 2 فن آوا کارت

روز نوزدهم

فناپ زیرساخت 2 : 1 سازمان تنظیم مقررات
کوپال 2 : 3 آماک
آلفا 3 : 5 جهان گستر
ویواید تونر 3 : 0 مات
چاپ آروین 4 : 0 رها گستر

روز بیستم

متم اف 1 2 : 1 تامین اندیشه میهن
ماشین های اداری آراکو 4 : 0 گیریفین
نیکان پایدار پاسارگاد 8 : 3 روناس
توسن خلیج فارس 11 : 0 سرخ پوشان ناوک
دامون 4 : 5 پرتو آبی
پیشگامان کویر یزد 5 : 2 اسنپ

روز بیست و یکم

کارت اعتباری ایران کیش 1 : 6 فناوران خاورمیانه ویرا
سپهر رایانه نهاوند 1 : 7 آراد
یاس ارغوانی 6 : 2 لیون کامپیوتر
رایانه سداد 8 : 1 فناپ زیرساخت
متم اف 2 5 : 1 کارا

روز بیست و دوم

مادیران 1 : 6 جهان گستر
ویواید تونر 3 : 1 چاپ آروین
متم اف 1 1 : 2 ماشین های اداری آراکو

روز بیست و سوم

متم اف 2 6 : 7 رایانه سداد
آراد 1 : 3 یاس ارغوانی
پیشگامان کویر یزد 3 : 5 فناوران خاورمیانه ویرا
آماک 4 : 6 پرتو آبی

روز بیست و چهارم

جهان گستر 4 : 5 ویواید تونر
رایانه سداد 5 : 4 یاس ارغوانی
فناوران خاورمیانه ویرا 3 : 4 پرتو آبی
نیکان پایدار پاسارگاد 1 : 3 توسن خلیج فارس
ماشین های اداری آراکو 4 : 5 توسن خلیج فارس

روز بیست و پنجم

رایانه سداد 1 : 2 پرتو آبی
ویواید تونر 2 : 6 توسن خلیج فارس