فرید اسکندری

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: فرید اسکندری
    تیم: پرواز سیستم