مرتضی بختیاری

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: مرتضی بختیاری
    تیم: یاران زنده یاد پهلوان خاتمی