علی بلندقامت

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: علی بلندقامت
    تیم: شاهین ستاره ورزش