جعفر ابراهیمی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: جعفر ابراهیمی
    تیم: نفت هرمزان