پدرام احمدزاده هاچه سو

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: پدرام احمدزاده هاچه سو
تیم: رایانه سداد