30-03-1398 22:30

  • مسابقه
یاران جانعلی
- : -
زنده یاد مسعود استیلی

Player statistic

گلزن  کاظم محمدی 1 3' گلزن  امیر توکلیان 1 11'
پاس گل  وحید شمسایی 1 15' گلزن  عارف بهزاد 1 2'
گلزن  کاظم محمدی 1 15' گلزن  عارف بهزاد 1 9'
گلزن  کاظم محمدی 1 15'  
گلزن  وحید شمسایی 1 10'  
گلزن  کاظم محمدی 1 13'  
گلزن  وحید شمسایی 1 15'