03-03-1398 00:00

  • مسابقه
دهاتی ها
5 : 3
سازمان ورزش شهرداری تهران

Player statistic

گلزن  سعید کد خدایی 1 9' گلزن  وحید مومر 1 8'
گلزن  حمید نصیری 1 12' گلزن  صدقعبی قدیری 1 12'
گلزن  وحید ایمانی 1 8' گلزن  سهراب میزانی 1 15'
گلزن  وحید ایمانی 1 9'  
گلزن  حمید نصیری 1 15'