02-03-1398 23:15

  • مسابقه
یاران جانعلی
8 : 6
شاهین ستاره ورزش

Player statistic

گلزن  علی مسعودی 1 3' گلزن  مهدی عبدلی 1 6'
گلزن  کاظم محمدی 1 4' گلزن  قاسم موافق 1 10'
گلزن  کاظم محمدی 1 5' گلزن  آرش چینی 1 12'
پاس گل  علی مسعودی 1 6' گلزن  مهدی عبدلی 1 4'
گلزن  محمدحسین انصاری فرد 1 6' گلزن  حسین احمدیان 1 9'
کارت زرد  کاظم محمدی 1 14' کارت زرد  مهدی عبدلی 1 14'
پنالتی  کاظم محمدی 1 15' پنالتی  مهدی عبدلی 1  
گلزن  محمدحسین انصاری فرد 1 15' پنالتی  امید چکادفر 1  
پنالتی  کاظم محمدی 1    
پنالتی  کاظم محمدی 1    
پنالتی  مجتبی معینی 1