03-03-1398 00:00

  • مسابقه
پیشکسوتان علوم ورزشی
6 : 4
امور مالیاتی

Player statistic

گل به خودی  سید مجید شهیدزاده 1 10' پاس گل  قاسم اسماعیلی 1 8'
گلزن  حامد حدادی 1 12' گلزن  حجنت دلسوز 1 8'
گلزن  علیرضا فارسی 1 15' گلزن  قاسم اسماعیلی 1 12'
گلزن  چنگیز اصلاح چی 1 4' گلزن  قاسم اسماعیلی 1 15'
گلزن  حامد حدادی 1 11'  
گلزن  حامد حدادی 1 12'  
گلزن  حامد حدادی 1 14'