02-03-1398 23:15

  • مسابقه
مهندسی کشاورزی
2 : 3
سازمان ورزش شهرداری تهران

Player statistic

گلزن  مصطفی حیدری 1 3' گلزن  صدقعبی قدیری 1 12'
گلزن  مصطفی حیدری 1 12' پاس گل  داود عبادی 1 13'
گلزن  مصطفی حیدری 1 13'  
گلزن  مصطفی حیدری 1 12'